Thijs Doedens is student journalistiek op de christelijke hogeschool ede en zit in het derde jaar. Naast zijn studie werkt hij bij de Albert Heijn en is hij kringleider bij de Navigators Ede, een studentenvereniging. We interviewden hem over zijn studie en zijn visie op de journalistiek.

Waarom ben je journalistiek gaan studeren?

“Ik denk deels door de open dagen. Hiervoor had ik een tussenjaar, omdat ik het nog niet wist wat ik wilde. Toen ben ik twee keer op de CHE wezen kijken. De radio en tv-studio vond ik gaaf en het ging toen ook al over de media company, dat is een opdracht aan het eind van jaar twee waarbij een bedrijf opzet en in het buitenland nieuws gaat zoeken en verkopen. …About

Elsemieke van Leersum

journalistiek student — Christelijke Hogeschool Ede

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store